Minderjarige erfgenamen beschermd

Als een kind dat jonger is dan achttien jaar een nalatenschap krijgt, zullen de wettelijk vertegenwoordigers, meestal de ouders, de belangen van het kind moeten behartigen.
Om te zorgen dat een minderjarig kind geen schulden erft moet de nalatenschap door middel van een verklaring bij de rechtbank op de zogenaamde ‘beneficiaire wijze’ aanvaard worden.
Lees verder...

Financiële nood geen reden voor huuropzegging

Huurders van woningen genieten huurbescherming. Dat wil niet zeggen dat er geen redenen voor de verhuurder kunnen zijn om de huur op te zeggen. De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek een limitatieve opsomming gegeven voor beëindiging van de huurovereenkomst. Met andere woorden alleen in die gevallen die in de wet zijn genoemd mag de verhuurder gebruik maken van zijn bevoegdheid de huur op te zeggen. Lees verder...

Inboedel inclusief kunstvoorwerpen?

In een testament kunt u regelen hoe uw nalatenschap moet worden verdeeld. U kunt erfgenamen benoemen die ieder een percentage krijgen. Daarnaast kunt u personen of organisaties een legaat geven. Dat is meestal een vast bedrag maar het kan ook een voorwerp zijn, zoals een schilderij of soms zelfs een huis. Maar hoe specifiek moet u zijn in uw testament? Lees verder...

Goedkoop blijkt duurkoop bij echtscheiding

Snelle, goedkope en eenvoudige echtscheidingen. Wie er op internet naar zoekt, vindt een breed aanbod van mediators, advocaten of andere scheidingsbegeleiders. Vaak blijkt echter dat de scheidingsprocedure niet voldoende houvast geeft om alle zaken goed te regelen. Veel van deze zaken komen dan uiteindelijk toch bij de rechter terecht. En dan is de vraag: zijn beide partijen voldoende voorgelicht over verplichtingen en aanspraken. Daar blijkt het nogal eens aan te schorten. Lees verder...

Wonen of lenen zonder tegenprestatie

In de praktijk komt het veel voor dat mensen tijdelijk in andermans huis wonen zonder dat zij daar een tegenprestatie voor betalen. Denk maar aan situaties waarbij de eigenaar langere tijd in het buitenland verblijft, of een studerend kind dat woont in een flat die de ouders hebben aangeschaft.

Onlangs speelde er een dergelijk geval bij het Hof in Amsterdam. Een dame woonde al sinds 1993 in het huis van haar zoon die in het buitenland werkte. Er waren nooit afspraken gemaakt tussen de zoon en de moeder,
Lees verder...

Erfenis opgemaakt

Krijgt iemand een nalatenschap, maar komt hij er vele jaren later achter dat de overledene nog een kind blijkt te hebben? Dan kan dat heel vervelend aflopen, zeker als de erfenis al is opgemaakt!
Lees verder...

Optreden als executeur niet zonder risico

Particulieren die worden gevraagd als executeur doen er goed aan vooraf de risico's daarvan af te wegen.
De redenen waarom een erflater een executeur (voorheen werd gesproken over execteur testamentair) wenst te benoemen kunnen - los van emotionele overwegingen van de erflater - van allerlei aard zijn. Lees verder...

Kinderen uit eerste huwelijk hebben voorrang

Als een weduwnaar voor de tweede keer trouwt, weet hij meestal wel dat hij zich moet laten voorlichten door de notaris. Dit speelt vooral als zijn kinderen bij het overlijden van hun moeder nog geen erfdelen hebben gekregen. De weduwnaar die deze erfdelen nog schuldig is gebleven aan zijn kinderen doet er daarnaast goed aan zijn nieuwe echtgenote te waarschuwen. Lees verder...

Fiscale gevolgen bij verdeling lijfrentepolis na echtscheiding

Polissen van levensverzekeringen en lijfrentes kunnen bij echtscheiding voor de nodige onenigheid zorgen. Dat geldt vooral wanneer partners op latere leeftijd scheiden en de polissen al lang lopen. De bron voor onenigheid zit in de fiscale behandeling bij verschillende keuzes. Hoe pakt het voor u het beste uit?
Er is een groot verschil tussen de gevolgen bij splitsing van de lijfrentepolis dan wel de toebedeling van de polis aan degene die verzekeringnemer is.
Lees verder...

Russische erfenis

Bij echtscheidingen is er vaak onenigheid over erfenissen die één van de echtgenoten heeft gehad. Soms denken partners dat een erfenis van een lid van de schoonfamilie gedeeld moet worden, maar blijkt dit later niet het geval te zijn. Omgekeerd kan een erfenis ook juist gemeenschappelijk zijn zonder dat men daarop had gerekend.
In beide gevallen leidt de onzekerheid tot veel kans op stress en ruzie. In Nederland kunnen ouders dat voorkomen, door in hun testament een zogenaamde uitsluitingsclausule op te nemen. De erfenis blijft dan privé van het kind en hoeft bij een echtscheiding niet gedeeld te worden, ook al is het kind in gemeenschap van goederen getrouwd.
Lees verder...

Tweede echtgenote niet beschermd

Samengestelde gezinnen kom je tegenwoordig steeds meer tegen. De vraag wie wanneer op vakantie gaat en met welke vader of moeder is vaak nog wel op te lossen. Maar hoe wordt de erfenis eigenlijk geregeld? Krijgen alle kinderen een even groot erfdeel, of juist niet? En hoe voorkom je dat de nieuwe partner lastig gevallen wordt door de stiefkinderen, als de bindende factor in het gezin komt te overlijden?
De rechter in Den Haag moest onlangs een testament beoordelen van een man die zijn tweede echtgenote tot enig erfgename had benoemd. Zij dacht goed verzorgd achter te blijven, maar haar stiefkinderen vonden een opening in het testament.
Lees verder...

Huis in buitenland, geen belastingverrekening

Heeft u een tweede huis in het buitenland? Dan geniet u daar vast regelmatig met partner en kinderen van. Maar zit u ook rustig in de zon of sneeuw, als u niet helemaal zeker weet of het ná uw overlijden ook goed is geregeld?
Veel mensen hebben ooit een langstlevenden testament gemaakt. De hele erfenis is dan voor de langstlevende echtgenoot, en de kinderen moeten op hun erfdelen wachten. De kinderen krijgen een zogenaamde vordering op hun langstlevende ouder. Die vordering wordt pas uitbetaald op het moment dat de langstlevende ook overlijdt.
Lees verder...

Schenken in 2015

Wilt u 2015 benutten om fiscaal voordelige schenkingen te doen, dan gelden dit jaar weer nieuwe bedragen voor de vrijstellingen, waar u gebruik van kunt maken. Ieder kalenderjaar kunt u kinderen een bedrag vrij van belasting schenken. Voor 2015 is dat €5.277 per kind. Voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar mag u de schenking éénmalig ophogen tot € 25.322.
Lees verder...

Verdeling van een huis onder water

Gaat u scheiden en bezit u samen een woning waarop een hypotheekschuld rust die hoger is dan de waarde van de woning, dan kan dit voor problemen zorgen bij de verdeling van de woning. Verkoopt u beiden de woning dan bent u beiden aansprakelijk voor de betaling van de restschuld. Wordt de woning door één van de ex-partners overgenomen, dan zal bij een restschuld de helft daarvan door de niet-overnemende partner moeten worden voldaan. Meestal is deze daartoe financieel niet in staat. Maar wat dan?
Lees verder...

Zelf de regie houden

Twee dochters – tevens bewindvoerder over het vermogen van hun vader – wilden de erfenis die hun moeder aan hun vader naliet, namens hem verwerpen. Zij wilden daarmee voorkomen dat het vermogen van de vader, en dus zijn eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg, zou stijgen. Meestal geeft de rechter geen goedkeuring aan bewindvoerders die bijvoorbeeld willen schenken om het vermogen en daarmee de AWBZ-bijdrage te verkleinen. In dit geval gaf de rechter wel toestemming. De rechter vond dat de kinderen het vermogen niet wilden verkleinen maar wilden voorkomen dat het vermogen groter zou worden
Lees verder...

Twijfels over plannen voor scheiden zonder rechter

De parlementsplannen om de procedure voor echtscheidingen eenvoudiger te maken, leveren bij steeds meer organisaties en instanties vraagtekens op. Na eerdere weerstand van nauw betrokkenen schaart nu ook de Raad van State zich in die rij. Volgens de raad levert het voorstel nauwelijks tijd- en kostenbesparing op. In de toekomst zouden volgens het voorstel echtparen die geen minderjarige kinderen hebben via de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen scheiden. Zij hebben dan geen tussenkomst van een rechter en inschakeling van een advocaat meer nodig.
Lees verder...

Ongelijk schenken aan de kinderen

Soms hebben ouders redenen om aan één van de kinderen een schenking te doen. Vaak in situaties waarin het kind wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Niet altijd is er dan de wil of genoeg financiële armslag om de andere kinderen een zelfde bedrag te geven. Als de ouders komen te overlijden kan het kind dat de schenking kreeg voor verrassingen komen te staan.
Lees verder...

Herroeping ontbinding bv onder voorwaarden mogelijk

Het komt wel eens voor dat een algemene vergadering van aandeelhouders een bv ontbindt en vervolgens tot de conclusie komt dat er nog een flinke vordering openstaat. Meestal is dat voldoende reden om herroeping van het ontbindingsbesluit te overwegen. Om dat te realiseren moet de rechtbank worden ingeschakeld om de rechtsgeldigheid van het ontbindingsbesluit vast te stellen. Lees verder...

Voorkeursrecht pachter genegeerd

Pachters van landbouwgrond genieten bescherming en bepaalde privileges volgens de Pachtwet en het Burgerlijk Wetboek. Eén daarvan is het recht van voorkeur tot koop van de grond als de verpachter van plan is de grond van de hand te doen. Wil een pachter hiervan gebruik kunnen maken, dan moet in ieder geval de pachtovereenkomst schriftelijk zijn aangegaan.

Maar niet in alle gevallen kan de pachter van zijn voorkeursrecht gebruik maken. Dat werd duidelijk in een procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in juli 2014.
Lees verder...

Slim schenken binnen 6 maanden voor overlijden?

Het komt regelmatig voor dat mensen vlak voor overlijden bedenken dat zij schenkingen kunnen doen, zodat de erfgenamen erfbelasting ontlopen. Maar die vlieger gaat niet op. Er is namelijk een regel, waardoor alle schenkingen, binnen zes maanden voor overlijden gedaan, toch bij de erfenis opgeteld moeten worden. Voor mensen die niet op de hoogte zijn van die regeling, leidt dat vaak tot grote teleurstellingen achteraf.
Lees verder...

Testament voor aanstaande echtgenote

Hoe lang geleden heeft u uw echtgenoot of echtgenote in uw testament gezet? Was u toen al getrouwd of was u dat van plan? De formulering bij zogenaamde ‘voorhuwelijkse’ testamenten geeft nog wel eens aanleiding tot onduidelijkheden. Zo speelde er onlangs een geval bij de rechtbank in Rotterdam. Een man had in 1986 zijn testament gemaakt. Hij benoemde zijn aanstaande echtgenote tot zijn erfgenaam.
Lees verder...

Let op met een last in uw testament!

Stel, u hebt een reislustig en favoriet neefje. In uw testament laat u hem een fors bedrag na. Maar u neemt daarbij een zogenaamde last op, namelijk dat hij dat bedrag wel moet gebruiken om een wereldreis van te maken.
Als het neefje bij uw overlijden gehandicapt is geraakt en de wereldreis niet meer zal kunnen maken, rijst de vraag of hij het legaat uit uw testament wel kan krijgen.
Lees verder...

Rente niet altijd onmiddellijk aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting

Om in aanmerking te komen voor aftrek van hypotheekrente in de Inkomstenbelasting moet er sprake zijn van een eigen woning, waarin de belastingplichtige zijn hoofdverblijf heeft. Dat is zeker het geval als de door u gekochte woning na aankoop ook door u wordt bewoond. Moet de woning eerst nog worden gerenoveerd om het geschikt te maken voor bewoning, dan is de woning wel uw eigendom maar nog niet uw hoofdverblijf. Lees verder...

Zeehondencrèche Westvoorne

Moerland Notaris is sponsor van Zeehondencrèche Westvoorne
Meer weten? Bezoek de website www.zeehondencrechewestvoorne.nl Lees verder...

Onderhandse afspraak kan nietig zijn vanwege huwelijkse voorwaarde

Echtparen die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn hebben daarin in veel gevallen een zogenaamd finaal verrekenbeding opgenomen. Daarmee spreken zij af dat alle eigendommen gelijk verdeeld worden bij het eindigen van het huwelijk. De laatste tijd hebben rechters zich nogal eens moeten uitspreken over de geldigheid van later opgemaakte onderhandse afspraken ter aanvulling op de huwelijkse voorwaarden. Uitkomst: als er huwelijkse voorwaarden zijn, zijn aanvullende onderhandse afspraken nietig. Lees verder...

Hoe geef je een kunstwerk aan een museum?

Mensen die tijdens leven een schilderij of ander mooi voorwerp aan een museum willen schenken, nemen meestal contact op met de conservator van het museum. De conservator is de aangewezen persoon om aan te geven of het stuk een plek zou kunnen krijgen in de collectie.

Ook voor mensen die overwegen om bij overlijden een kunstwerk na te laten aan een museum is het een aanbeveling om al tijdens leven met het museum in contact te treden.
Lees verder...

Interen op vruchtgebruikvermogen

Als een echtgenoot overlijdt, mag de langstlevende vaak het hele gezamenlijke vermogen houden. Meestal wordt de langstlevende volledig eigenaar van het huis, de inboedel en de bankrekeningen en mag alles zelfs opmaken. Maar dat is niet altijd het geval. Als er sprake is van een vruchtgebruiktestament, dan kan het zo zijn dat de langstlevende niet mag interen op het vermogen. Lees verder...

Betaling hypotheekrente bij beëindiging relatie

Verliefd, verloofd, maar geen boterbriefje. Het aantal huwelijken dat wordt gesloten daalt nog steeds ten opzichte van het aantal stellen dat ongehuwd gaat samenwonen. Het belang van het maken van goede afspraken binnen een relatie van ongehuwd samenwonen wordt nog eens onderstreept door een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in april van dit jaar. Lees verder...

Tijdig aangifte erfbelasting doen loont!

Gewoontegetrouw doet menig erfgenaam zijn best om op tijd aangifte voor erfbelasting te doen. Maar wat is tijdig?
In beginsel moet de aangifte voor erfbelasting binnen acht maanden na overlijden binnen zijn bij de belastingdienst.
Lees verder...

Schenkbelasting. Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
"In dit besluit keur ik goed dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting voor de schenking voor de eigen woning onder voorwaarden ook kan worden toegepast op het deel van de schenking dat in 2015 wordt gebruikt voor een eigen woning in aanbouw als in 2014 al een begin is gemaakt met de besteding van een deel van het geschonken bedrag voor een woning in aanbouw"
Lees verder...

Vereffenen doe je samen

Wat kunt u doen als één van de erfgenamen zijn eigen gang gaat en zonder toestemming in het huis van de overledene gaat wonen, zelfs zonder een vergoeding te betalen? De rechter heeft onlangs een dergelijke zaak moeten beoordelen, en gaf een helder oordeel.
Wat was het geval? Drie erfgenamen hadden de erfenis die zij kregen beneficiair aanvaard.
Lees verder...

Geen ongelijke verdeling afwikkelingskosten erfenis

Iedereen weet dat het regelen van een erfenis een voedingsbodem voor conflicten kan zijn. Maar ook als de erfgenamen het met elkaar eens worden over de verdeling van geld en spullen, kunnen ze toch nog ruzie krijgen over de verdeling van de kosten.
Zo moest de kantonrechter onlangs toestemming geven om een akte te tekenen waarin een aantal broers en zusters de erfenis van hun vader verdeelden
Lees verder...

Samenlevingsovereenkomst vernietigd vanwege ‘Second Love’

Terwijl de reclamespots over Second Love via televisie het land in werden geslingerd, boog de Hoge Raad zich over een ‘second love’-zaak in relatie tot huwelijkse voorwaarden en een samenlevingscontract. Man en vrouw hebben ruim twee decennia met elkaar samengeleefd. Tweemaal stonden zij zelfs op het punt van trouwen en hebben beide keren huwelijkse voorwaarden laten passeren. Van trouwen kwam het echter niet. Wel kwam er nog – tot tweemaal toe – een notarieel samenlevingscontract. Dat alles leidde tot een ingewikkeld geschil. Lees verder...

Nieuw model particuliere erfpachtrechten voor woonruimte

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben gezamenlijk een nieuw model ontwikkeld waardoor nieuwe particuliere erfpachtrechten voor woonruimte beter financierbaar worden. Dit model wordt op 1 juli in gebruik genomen. Lees verder...

Niet of slecht geschoolde mediators zorgen voor bergen ellende bij echtscheidingen.

Niet of slecht geschoolde mediators zorgen voor bergen ellende bij echtscheidingen. Jaarlijks gaat het bij duizenden echtscheidingscontracten helemaal fout.
Het gaat vaak mis tijdens echtscheidingen door slechte bemiddelaars. Erfenissen zijn niet goed geregeld, maar ook met de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, de alimentatie, de verdeling van levensverzekeringen, schenkingen, en schulden loopt het scheef. Ook blijven fiscale gevolgen van afspraken onderbelicht.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zette op verzoek van Metro een onderzoek uit onder haar achterban en maakt daaruit op dat een op de tien scheidingscontracten slecht is uit te werken. Lees verder...

Notaris financiële spin in het web bij verkopen woning

U gaat uw woning verkopen. Een spannende tijd. Komt u er uit met de koper? Heeft u al een andere woning? Zijn er geen addertjes onder het gras? U heeft dus veel om over na te denken. Maar heeft u ook al nagedacht over uw bezoek aan de notaris? Want de notaris is de financiële spin in het web bij de verkoop van uw woning. Hij krijgt de 'addertjes' boven tafel. Lees verder...

Volgens Hof leidde maaltijd ten laste van nalatenschap tot zuivere aanvaarding

Volgens Hof leidde maaltijd ten laste van nalatenschap tot zuivere aanvaarding
Wat speelde zich in deze casus af?
De kinderen van de overledene (Y c.s.) en hun partners hebben op de sterfdag van hun moeder (erflaatster) ten laste van diens bankrekening (dus op kosten van de nalatenschap) gegeten in een restaurant voor een bedrag van € 119,00.
Volgens X (een schuldeiser van de nalatenschap) hebben Y c.s. zich hiermee zodanig gedragen dat zij de nalatenschap van de erflaatster op grond van artikel 4:192 lid 1 BW zuiver hebben aanvaard. Lees verder...

Wat mag de gemachtigde?

Hebt u al vastgelegd wie uw bankzaken regelt, als u onverhoopt een auto ongeval krijgt, of in het ziekenhuis wordt opgenomen? Een algemene notariële volmacht die u verstrekt aan iemand die u zeer vertrouwt, kan in zo’n geval uitkomst bieden. Ook al bent u nog gezond van lijf en leden en is er niets aan de hand, ongelukken zitten meestal in kleine hoekjes. Als er dan al een volmacht op de plank ligt, bent u goed voorbereid en hoeft de notaris niet aan uw ziekbed te verschijnen.
Lees verder...

Uitsluitingsclausule vergeten

Bijna elke ouder neemt bij een schenking of in het testament een zogenaamde uitsluitingsclausule op. De clausule – ook wel bekend als ‘de koude kant bepaling’ – zorgt ervoor dat een schenking of erfenis van het eigen kind blijft en niet met een partner hoeft te worden gedeeld. Lees verder...

Te late deponering jaarstukken enorm risico voor ondernemer

veel ondernemers niet voldoen aan hun verplichting om de jaarstukken tijdig bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dat is een economisch delict, met een boete en strafblad tot gevolg. Bovendien legt het een zware claim op de bestuurdersaansprakelijkheid van de ondernemer. Eerst het economische delict. Een strafblad is een uitermate vervelend gevolg en werkt ook nog eens lang door
Lees verder...

Moeilijk onder koude uitsluiting huwelijksvoorwaarden uit te komen

Er bestaan nog flink wat huwelijkse voorwaarden waarin elke gemeenschap van goederen is uitgesloten en die ook geen verrekenbedingen bevatten. Dat betekent dat de echtgenoot met het minste geld en de minste goederen bij een huwelijkseinde door overlijden over het totale vermogen (minus het vrijgestelde bedrag voor echtgenoten) van zijn of haar overleden partner erfbelasting moet betalen. Het betekent ook dat die echtgenoot er bij een eventuele scheiding bekaaid afkomt. Die kans is groot, aangezien vier op de tien huwelijken stranden. Lees verder...

Makelaar verstrekt foutieve opgave oppervlakte appartement

Bent u van plan een perceel grond met de daarop gebouwde woning te kopen dan wordt zowel in de koopovereenkomst als in de akte van eigendomsoverdracht bij de notaris een oppervlakte vermeld. Volgens de wet is de vermelding van de oppervlakte slechts een aanduiding. De gekochte onroerende zaak hoeft daaraan niet te beantwoorden. Lees verder...

Statutenwijziging mag nooit afwijken van bedoeling oprichters

Statuten van stichtingen en verenigingen kunnen bestuurders ook wel eens in de weg zitten. In hoeverre dat het geval is, hangt af van de inhoud. Een van de varianten is als in de statuten van een stichting is bepaald dat het bestuur bijvoorbeeld uit ten minste drie bestuurders bestaat, waarvan er één ook bestuurslid moet zijn van een andere stichting (kwaliteitszetel).In veel statuten is ook bepaald dat een bestuurder alleen ontslagen kan worden als hem of haar ontslag wordt verleend door de gezamenlijke overige bestuurders. Wat nu als de overige bestuurders de bestuurder met de kwaliteitszetel ontslaan en ook direct af willen van de kwaliteitszetel?
Lees verder...

Geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor woonzorgwoningen

Vóór 1 juli 2011 was bij eigendomsoverdracht van een woonhuis 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over de koopsom van de woning. Vanaf laatst gemelde datum is dit tarief door de Staatssecretaris van Financiën verlaagd naar 2%. De verlaging was bedoeld om de malaise in de woningmarkt een halt toe te roepen en de verkoop van woningen te stimuleren. Om gebruik te kunnen maken van dit verlaagde tarief moet het uitsluitend gaan om de aankoop van woningen, die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren. Het maakt in dit geval niet uit of de koper de woning zelf gaat bewonen of deze gaat verhuren aan een particulier.
Lees verder...

Grote schenking aan gehuwd persoon

In 2014 mag u nog gebruik maken van de bijzondere regeling om tot € 100.000 vrijgesteld schenken aan wie u maar wilt. Voorwaarde is dat die persoon het bedrag gebruikt voor de eigen woning of eigenwoningschuld. Maar hoe zit het als u schenkt aan een gehuwd persoon? Stel, u schenkt uw kind een bedrag onder de verruimde vrijstellingsregeling.
Lees verder...

Collectieve actie tegen aanslagen erfbelasting niet nodig

Tot aan de Hoge Raad is er gediscussieerd over de vraag of er sprake was van discriminatie bij het erven van ondernemingsvermogen. Dit omdat er in Nederland een zeer grote vrijstelling voor erfbelasting geldt, voor erfgenamen die ondernemingsvermogen erven. Erfgenamen die een ‘gewone erfenis’ krijgen hebben die vrijstelling niet en moeten veel meer belasting betalen.
De Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, heeft inmiddels gezegd dat er geen sprake is van discriminatie.
Lees verder...

Positie van kinderen bij vechtscheiding wordt verbeterd

De staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van VWS nemen maatregelen om de penibele positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren. Zij doen dat om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen de dupe worden van een vechtscheiding. Op de eerste plaats zijn ouders verantwoordelijk voor een fatsoenlijk verloop van hun scheiding. Relevante instanties, zowel vanuit de overheid als vanuit de samenleving, moeten mogelijke problemen vroeg signaleren, stoppen en daarbij de schade voor kinderen tot een minimum beperken. De nieuwe plannen dragen daar aan bij. Lees verder...

Wat is er veranderd voor lesbische moeders en geregistreerde vaders?

Een kind geboren tijdens een huwelijk van zijn moeder, is automatisch het kind van de man met wie de moeder is gehuwd. Tegenwoordig zijn er echter ook ouders die niet trouwen maar een geregistreerd partnerschap aangaan. Als er dan kinderen komen zijn de vaders niet automatisch ook juridisch de vader. Daarnaast willen ook ouders van gelijk geslacht de relaties met hun kinderen vaak goed regelen, ook dat is niet automatisch het geval.
Sinds 1 april 2014 is de situatie voor deze ouders en kinderen gewijzigd.
Lees verder...

Bedrijfsopvolgingsregeling geldt niet bij aanwending geërfd privévermogen

Wanneer u vermogen erft en een deel daarvan onmiddellijk in uw bedrijf inbrengt zodat het tot uw ondernemingsvermogen behoort heeft u toch uiteindelijk geen recht op toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit voorziet er in dat degene die ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt (nagenoeg) geen schenk- en erfbelasting hoeft te betalen. Als het geërfde vermogen niet (meer) tot een onderneming van de overledene behoort, geldt de faciliteit niet (meer). Lees verder...

Schenken extra aantrekkelijk

Belastingvrij schenken aan kinderen, broers en zusters en andere familieleden is altijd beperkt geweest tot relatief kleine vrijgestelde bedragen. Maar door een nieuwe regeling kunt u tot 1 januari 2015 tot € 100.000 vrij van schenkbelasting overmaken aan wie u maar wilt.
Er is wel een aantal voorwaarden gesteld. De belangrijkste voorwaarde is dat de schenking moet worden gebruikt voor de aankoop van de eigen woning of aflossing van een eigen woningschuld. De regeling is namelijk bedoeld om de woningmarkt te stimuleren.
Lees verder...

Samenwonen heeft gevolgen voor te betalen belasting

Gaat u samenwonen of woont u al samen? Samenwonen heeft namelijk ook invloed op de belasting die u moet gaan betalen. Wat precies, hangt af van de vraag of fiscale partner van elkaar bent. Bent u dat, dan kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen.
Wanneer bent u fiscale partner van elkaar? Dat kan als u samen op hetzelfde adres staat ingeschreven. U kunt nagaan of u als fiscale partner wordt beschouwd aan de hand van de volgende mogelijkheden:
Lees verder...

Huwelijkse voorwaarden in zicht van faillissement

De meeste mensen stellen huwelijkse voorwaarden op voordat zij gaan trouwen. De aanleiding is meestal dat één van de partners een eigen bedrijf heeft of daarover nadenkt. Een andere reden kan zijn dat beide partijen hun eigen vermogen voor zichzelf willen houden. Een enkel echtpaar bedenkt pas tijdens huwelijk dat zij graag afspraken willen maken over de wijze waarop zij met hun vermogen en huishoudkosten omgaan. Lees verder...

Gezamenlijk gezag digitaal aanvragen

Al meer dan een half jaar kunt u als ouders via het Digitaal loket Rechtspraak het gezamenlijk gezag over een kind aanvragen. Vergeleken met daarvoor is de procedure eenvoudiger en goedkoper geworden. U kunt de aanvraag thuis doen en u hoeft geen schriftelijke bewijsstukken meer in te leveren. Het loket Rechtspraak doet zelf de controles. Met uw DigiD heeft u toegang tot het digitale formulier ‘aanvragen gezamenlijk gezag’. Uw gegevens worden automatisch uit de gemeentelijke basisadministratie gehaald en gecontroleerd. Het formulier gaat digitaal naar de rechtbank, waar de griffie de aanvraag controleert en verwerkt in het Centraal Gezagsregister. Aansluitend ontvangt u de bevestiging van inschrijving.
Lees verder...

Een groter huis kopen als samengesteld gezin. Op tijd naar de notaris!

Het aantal samengestelde gezinnen in Nederland wordt geschat op 200.000. In ongeveer 3 procent van de gevallen komen kinderen voor uit eerdere relaties van zowel de vader als de moeder. Een van die gezinnen is dat van Rick en Margriet. Sinds twee jaar stapelverliefd en klaar voor de volgende stap: samen verder in een ruimer huis. Lees verder...

Notaris neemt onwetendheid over erven huis weg

Een huis verkopen in deze tijd is niet gunstig. Door het goede laatste kwartaal van 2013 lijkt de woningmarkt weer wat aan te trekken, maar er is nog steeds veel aanbod, woningen staan lang te koop en brengen weinig op. Wat als je een huis te koop moet zetten omdat het onderdeel is van een nalatenschap? Onwetendheid kan voor financiële problemen zorgen. Welke bezittingen en schulden mensen aan wie nalaten, staat in een testament dat wordt opgesteld door een notaris. Zodra iemand overlijdt, kun je bij de notaris opvragen of er een testament is en of je erfgenaam bent. Alle testamenten zijn vastgelegd bij het Centraal Testamenten- register (CTR). Als er geen testament is, bepaalt de wet wie erfgenaam is. De notaris legt graag uit wie dit zijn en wat het betekent om erfgenaam te zijn.
Lees verder...

Stiefmoeder verzwijgt bankrekeningen

In een tijd waarin steeds meer samengestelde gezinnen voorkomen, is ook de afwikkeling van een erfenis vaker complex. De band tussen bijvoorbeeld een stiefmoeder en de kinderen uit haar mans eerste huwelijk kan losser zijn dan die met haar eigen kinderen. Soms kan dit voedingsbodem zijn voor problemen. Een voorbeeld met verstrekkende gevolgen speelde onlangs voor de Rechtbank en in hoger beroep bij het Hof te Den Haag. Een vader overleed in 1998. Door de werking van zijn langstlevendentestament bleven alle bezittingen bij zijn tweede vrouw. De zoon van vader moest op zijn erfdeel wachten tot zijn stiefmoeder ook zou overlijden.
Lees verder...

Tijdens leven schenken, narigheid na overlijden?

Het komt regelmatig voor dat ouders tijdens leven schenkingen doen aan de kinderen. Als zij de kinderen ongelijke giften doen, kan dit problemen geven als de ouders overlijden.Er staat sinds 2003 in de wet dat ongelijke giften tussen kinderen niet meer verrekend hoeven te worden bij het overlijden van de ouders. Bij schenkingen die u vóór 2003 heeft gedaan kunnen kinderen daar nog wel om vragen. Omdat na het overlijden van ouders meestal niet meer te achterhalen is welke bedragen de kinderen precies hebben gehad, ontstaat daar vaak ruzie over tussen kinderen. U kunt dat voorkomen door in uw testament op te nemen dat uw kinderen helemaal geen schenkingen meer met elkaar hoeven te verrekenen bij uw overlijden. Lees verder...

Onvindbare erfgenaam groot probleem

Weet u van alle personen in uw testament waar zij wonen? Of heeft u geen testament en zijn er diverse familieleden lang geleden naar verre bestemmingen geëmigreerd? Dan bestaat de kans dat uw erfgenamen een ware zoektocht moeten ondernemen, om de verre familie te vinden. Lees verder...

Echtscheidingsbestendig testament

Is het de bedoeling dat uw echtgenoot uw erfgenaam blijft, ook na een eventuele echtscheiding? Een enkel stel zal – ook na scheiding – zo goed bevriend blijven dat zij elkaar alles gunnen, inclusief de erfenis, maar meestal is dat niet zo. Lees verder...

Lening van de bank met hulp van familieleden

Het zal ook in uw familie wel eens zijn voorgekomen. Een jong stel wil een woning kopen of de eigen woning te verbouwen. Echter om de kosten van aankoop of de verbouwing te financieren hebben zij een hypothecaire lening van een bank nodig en zoals in deze crisistijd vaker blijkt, is de bank niet altijd bereid op basis van het gezamenlijk inkomen van het stel een financiering te verstrekken. Lees verder...

Wat gebeurt er als u uw testament niet meer kunt wijzigen?

Is het wijzigen van uw testament ook niet uw favoriete klusje? Logisch, want wie denkt er nou graag over het moment van overlijden? Maar wat weerhoudt u? Hebt u nog niet helemaal scherp op het netvlies wat u wilt wijzigen? Weet u niet hoe de wijziging vorm moet krijgen? Met welke regels u rekening moet houden? Of ziet u op tegen een bezoek aan de notaris en de kosten die daarmee gepaard gaan? Allemaal goede redenen. Maar wat gebeurt er als u te lang wacht? Lees verder...

Minder waarborgen bij voogdij over uw kinderen

Vanaf 1 april 2014 kunt u, als alternatief voor de tussenkomst van de notaris, zelf een voogd aanwijzen voor uw minderjarige kinderen. Als u daarvoor kiest, vervalt een aantal belangrijke waarborgen, zoals het controleren of de voogdijkeuze gebaseerd is op de vrije wil van beide ouders, het vaststellen van de identiteit van de ouders en een gedegen voorlichting over de mogelijkheden. Lees verder...

De notaris uw adviseur, ook bij ruzie over de erfenis

Conflicten zijn van alle tijden. Of dat nou een geschil is met buren over een overhangende tak, of een echtscheiding waarbij de echtgenoten het niet eens kunnen worden.
Ook bij de afwikkeling van nalatenschappen dreigen de verhoudingen in de familie nog al eens verstoord te raken.
Lees verder...

Aanspraken polis levensverzekering bij echtscheiding niet verdeeld

Bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap na echtscheiding is het gebruikelijk dat partijen in een echtscheidingsconvenant regelen welke gemeenschappelijke zaken moeten worden verdeeld en aan wie deze worden toegedeeld. Als de voormalige echtelijke woning aan één partij wordt toegedeeld, zal deze ook de verplichtingen uit de op de woning rustende hypotheek overnemen. Een onderdeel dat vaak wordt vergeten is een levensverzekeringspolis die aan de hypotheek is gekoppeld.
Lees verder...

Curatoren, bewindvoerders en mentoren moeten aan kwaliteitseisen voldoen

Curatoren, bewindvoerders en mentoren die drie of meer personen onder hun hoede hebben moeten voortaan aan kwaliteitseisen voldoen. De wet waarin dat geregeld wordt is op 1 januari 2014 ingegaan, de regels voor kwaliteitseisen gaan per 1 april 2014 in. Voor enkele categorieën curatoren en bewindvoerders gelden vrijstellingen. Lees verder...

Onnodige risico's bij te late deponering jaarstukken

Jaarrekeningen blijken nog steeds te laat te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De wettelijke termijn van 13 maanden wordt heel vaak overschreden. Dat is gevaarlijk, omdat bestuurders dan bij faillissement aansprakelijk worden gesteld voor het boedeltekort. Soms is het verzuim om tijdig in te leveren een onbelangrijk verzuim, maar waar ligt de grens?
In de wet staat dat een bestuur dat niet aan deze verplichtingen voldoet, zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.
Lees verder...

Boedelbeschrijving geeft zekerheid

Het verliezen van een dierbare geeft behalve emotionele zorgen vaak ook een administratieve nasleep. Veel mensen zijn dan ook blij als alle zaken zijn afgehandeld. Vaak is er daarna dan pas plaats voor rouw. In dat licht bezien staat het maken van een zogenaamde boedelbeschrijving dan ook niet hoog op de prioriteitenlijst. Lees verder...

Samenwonen ex-partner niet voldoende voor ontkomen aan alimentatieverplichting

Wanneer eindigt het recht op partneralimentatie? Dat is een vraag die veel alimentatieplichtigen bezig houdt. Vooral het feit dat de ex-partner is gaan samenwonen, is een reden om de verplichting te bestrijden. Echter, dat treft niet zo gauw doel. Er is meer nodig dan de enkele vaststelling dat er mogelijk sprake is van samenwoning. Het gaat ook om begrippen als ‘wederzijdse verzorging’ en ‘gemeenschappelijke huishouding’. Lees verder...

Met een Nederlands testament overlijden in Frankrijk

Veel mensen verheugen zich op het maken van reizen na hun pensioen. Velen overwegen zelfs in het buitenland te gaan wonen. Maar wat zijn de gevolgen als u in dat verre oord komt te overlijden?
Onlangs speelde er een geval voor het Hof in Den Haag. Een vader met de Nederlandse nationaliteit woonde in Frankrijk en overleed daar ook
Lees verder...

Werken in de onderneming van de ouders

Soms werkt een kind in de onderneming van de ouders. Het komt voor dat het kind daar geen beloning voor krijgt. Dan kan het kind bij het overlijden van de ouders een beroep doen op een zogenaamde ‘som ineens’. De rechter moet beoordelen of de ‘som ineens’ wordt toegekend.
Lees verder...

NHG hanteert ruimere regels bij echtscheiding

Het is geen uitzondering dat bij scheiding één van beide huiseigenaren in het huis wil blijven wonen. Die partner zal dan het deel van zijn of haar ex-partner moeten kopen en loopt vervolgens tegen de strenge normen op van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De NHG-normen schrijven voor, dat een huis dat voor de scheiding belast is met een NHG-hypotheek, na scheiding verkocht wordt. Daar komt per 1 januari 2014 een eind aan Lees verder...

Hypotheekrente aftrekbaar alleen bij eigen woning

Om in aanmerking te komen voor aftrek van hypotheekrente voor de inkomstenbelasting moet er sprake zijn van een eigen woning. Voor de bepaling daarvan zijn twee criteria van belang, te weten: 1) u, uw fiscale partner of beiden zijn eigenaar van de woning en 2) de woning is uw hoofdverblijf. Vooral dit tweede criterium kan de nodige discussie opleveren. Lees verder...

Echtscheiding, wie krijgt de hond?

Sinds 1 januari 2013 is de wet gewijzigd en valt een huisdier, zoals een hond, niet meer buiten de huwelijksgoederengemeenschap. Dit betekent dat er bij echtscheiding ook geregeld moet worden wie de hond mag houden. Scheidende echtparen zullen meestal een regeling voor de hond opnemen in het echtscheidingsconvenant dat zij samen met hun advocaat of notaris maken.
Lees verder...

Schadevergoeding wegens ondervloerse lekkage

Bij aankoop van een woning mag de koper verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Om met succes een beroep te kunnen doen op het feit dat de woning door een gebrek niet voldoet aan de verwachtingen van de koper, doet de koper er verstandig aan kort na de constatering hiervan de verkoper schriftelijk in kennis te stellen en ook aan te geven wat de koper in dit geval verwacht van de verkoper. Lees verder...

Opvolgende verhuurder gebonden aan afspraken vorige verhuurder

Een huurovereenkomst blijft in stand ook als er een wisseling komt van verhuurder. Dat kan het geval zijn als de huidige verhuurder/eigenaar de woning aan een ander in eigendom overdraagt. De wet is hierin duidelijk: koop breekt geen huur. De huurder wordt in dit geval alleen geconfronteerd met een nieuwe verhuurder, maar de voorwaarden waaronder de huurovereenkomst met de vorige verhuurder is gesloten blijven in stand.
Lees verder...

Aansprakelijkheid voor door vennootschap bekrachtigde rechtshandelingen

Onbetaalde rekeningen zijn van alledag. Soms komt het verschuldigde bedrag met vertraging binnen, of moet er een incassobureau of deurwaarder aan te pas komen. Soms komt het geld helemaal niet vanwege faillissement van de opdrachtgever. Wat nu als u een opdracht hebt uitgevoerd voor een persoon die het bedrijf waarvoor de werkzaamheden zijn verricht zal gaan exploiteren, maar waarvan het bedrijf nog niet is opgericht? Lees verder...

Investering door huurder valt niet in faillissement

Bij faillissement van een onderneming zal de curator (een door de rechtbank benoemd persoon om het faillissement af te wikkelen) zo spoedig mogelijk overgaan tot het vaststellen van de omvang van de failliete boedel. De curator zal immers in het belang van de schuldeisers alles in het werk moeten stellen om een zo hoog mogelijke opbrengst uit de failliete boedel te behalen. Lees verder...

Waterdichte afspraken in huwelijkse voorwaarden voorkomen gang naar de rechter

Het belang van waterdichte afspraken in huwelijkse voorwaarden blijkt maar weer als de vraag zich voordoet of winsten van een bv van een van de partners – directeur en enig aandeelhouder – onder het periodieke verrekenbeding vallen. Het gaat er om of afrekening op de voet van periodiek verrekenbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wel of niet aanvaardbaar is. Lees verder...

Ongemerkt erfgenaam?

De meeste mensen verheugen zich op de dag dat zij een enveloppe in hun brievenbus vinden waar in staat dat zij de loterij hebben gewonnen of een erfenis krijgen. Maar wat als u merkt dat u erfgenaam bent doordat u een deurwaarder aan de deur krijgt die u sommeert om € 64.000 te betalen omdat uw overleden familielid, per abuis, te veel persoongebonden budget uitgekeerd heeft gekregen? Lees verder...

Ex-partner liever geen zeggenschap over de erfenis

Gescheiden ouders bepalen vaak in hun testament dat hun kinderen de erfenis krijgen en dat de ex-partner daar niet aan mag komen. Dit is het uitsluiten van zogenaamd ouderlijk vruchtgenot. Zonder deze regeling kan de ex-partner aanspraak maken op bijvoorbeeld de rente die het kind over de erfenis krijgt. Lees verder...

Bewindvoerder en erfgenaam

Iemand die wordt benoemd tot bewindvoerder heeft de taak zorgvuldig om te gaan met het bezit van de persoon die dat zelf niet meer kan. Doet de bewindvoerder dat niet, dan kan de rechter hem tot de orde roepen en zelfs ontslaan.
Onlangs speelde er een geval bij de rechtbank in Rotterdam waarbij een bewindvoerder zich moest verantwoorden.
Lees verder...

Bank aansprakelijk voor schade ontstaan tussen openbare verkoop en gunning

Bij de openbare verkoop van een woning door de bank (omdat de eigenaar van de woning zijn hypotheeklasten niet meer kan voldoen) speelt het moment van risico-overgang een belangrijke rol. In de veilingvoorwaarden – waar de koper vooraf kennis van kan nemen – wordt meestal bepaald dat het risico van de woning op de koper overgaat vanaf het moment van gunning door de bank. Pas op dat moment komt er een koopovereenkomst tot stand. Lees verder...

Toepasselijk huwelijksvermogensrecht van invloed op gift en nalatenschap

Giften of erfenissen vallen soms wel, soms niet onder de gemeenschap van goederen. Dat is afhankelijk van het recht dat van toepassing is op uw huwelijk. Of een schenking of nalatenschap die u ontvangt deel uitmaakt van de huwelijksgoederengemeenschap hangt bijvoorbeeld af van het recht van het land waar u woont of het land waarin u getrouwd bent. Lees verder...

Inwerkingtreding verruimde schenkingsvrijstelling

In het Belastingplan 2014 is voorgesteld om van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te verruimen tot € 100.000 en daarbij ook te wijzigen dat niet alleen ouders deze schenking aan kinderen kunnen doen. Ook niet-familieleden kunnen deze vrijstelling benutten. Lees verder...

Soepeler regels voor samenwonende AOW'ers

Mensen die een AOW-uitkering genieten en enkele dagen per week in één van hun woningen bij elkaar blijven zien zich soms wel en soms niet gekort op hun AOW-uitkering. De ouderenbonden strijden hier al enige tijd tegen en boeken succes. De regels over samenwonen die gelden voor AOW'ers worden eenvoudiger. Dat blijkt uit de rijksbegroting voor 2014. Lees verder...

Niet altijd sprake van huur voor korte duur

Bij een huurovereenkomst dat naar zijn aard van korte duur is, zijn de huurbeschermingsregels op de huurder niet van toepassing. Dat betekent onder meer dat na de afgesproken huurperiode de huurder het pand moet ontruimen. Vaak wordt voor deze vorm van huur gekozen als de eigenaar van plan is de woning te verkopen en intussen toch rendement wenst te behalen uit zijn bezit. Lees verder...

Doe-het-zelf-testament?

Heeft u ook wel eens iemand horen zeggen: “Als ik dood ben krijg je dat schilderij van mij!” Soms zetten mensen het zelfs met elkaar op papier, of ze plakken een stickertje achter het schilderij, met de naam van de begunstigde er op. Lees verder...

Toezegging over testament? Reken u niet rijk!

Ook al hebt u ooit een kopie van een testament gehad waaruit bleek dat iemand u tot erfgenaam had benoemd, reken u niet rijk!
Onlangs speelde er een geval voor de rechter waarbij de zus haar broer tot enig erfgenaam had benoemd. Nadien had ze haar testament nooit meer aangepast, maar was zij wel in het huwelijksbootje gestapt.
Lees verder...

AWBZ-bijdrage te lijf met testament en schenking!

Sinds 1 januari 2013 is er iets veranderd in de berekening van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Voor de vaststelling van uw eigen bijdrage wordt 12% van uw spaargeld opgeteld bij uw inkomen. Uw inkomen valt hierdoor hoger uit dan voorheen en uw eigen bijdrage zal daardoor stijgen. Lees verder...

Alimentatie na LAT-relatie fiscaal aftrekbaar

Heeft een gevoelde morele verplichting om te voorzien in het levensonderhoud van uw voormalige partner voor u positieve fiscale gevolgen? Als dat al zo is, geldt dat dan ook als u uw voormalige partner een groot bedrag leent om een nieuw bestaan op te bouwen en vervolgens af te spreken dat u gedurende vijf jaar alimentatie zult betalen, te verrekenen met de lening? Lees verder...

Bedoelingen ondubbelzinnig vastleggen in echtscheidingsconvenant

Hoe belangrijk het is afspraken en bedoelingen vast te leggen in een echtscheidingsconvenant blijkt maar weer eens uit een zaak, waarin onduidelijkheid over al dan niet indexeren van de kinderalimentatie tot een lange en kostbare juridische procedure leidde. De wettelijke indexering kan bij convenant worden uitgesloten. Als die uitsluiting niet ondubbelzinnig uit de tekst van het convenant blijkt, is de basis voor later juridisch getouwtrek gelegd. Lees verder...

Ouderen: voorkom uitbuiting

Ieder jaar worden 30.000 ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting door kinderen, familieleden, bekenden of hulpverleners. Met het actieplan 'Ouderen in veilige handen' gaan overheid en professionals daar wat aan doen. Zelf kunnen ouderen zich er met het geven van volmachten en boedelbeschrijvingen al heel behoorlijk tegen wapenen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is betrokken bij initiatieven om financieel misbruik van ouderen aan te pakken. Lees verder...

Testamenten voorlezen

In televisieseries ziet u het nog wel eens. Bij het overlijden van een familielid wordt het testament van de overledene op meeslepende wijze voorgelezen. In werkelijkheid is het bekendmaken van het testament tegenwoordig geen grootse aangelegenheid meer. Lees verder...

Gaat iedereen belastingvrij schenken aan eigenwoningbezitters?

Op Prinsjesdag heeft het kabinet diverse maatregelen voorgesteld, opgenomen in het Belastingplan 2014. Voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar, met een eigen huis en behulpzame ouders is er al een regeling dat een schenking van ouders tot € 51.407 belastingvrij is, als deze tenminste wordt gebruikt voor het kopen of verbeteren van een eigen huis of aflossing van de hypotheek. Lees verder...

Geld gestoken in het huis van je partner?

Bij samenwonende stellen komt het vaak voor dat de woning op naam van één van de partners staat. Maar hoe zit het dan als er geld van de andere partner geïnvesteerd wordt in een verbouwing of een nieuwe keuken of badkamer? Het is verstandig hierover een clausule op te nemen in het samenlevingscontract.
Lees verder...

Geldt het huishoudelijk reglement van VvE ook voor huurder appartement?

De eigenaar van een appartement dat deel uitmaakt van een gebouw dat in appartementsrechten is gesplitst, is gebonden aan het splitsingsreglement dat is opgenomen in de notariële akte van splitsing. Alle appartementseigenaren zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) die bij splitsing van een gebouw in appartementsrechten van rechtswege ontstaat. Lees verder...

De Europese Commissie bereidt een proces voor tegen Frankrijk vanwege de belastingheffing 15,5% op de overwaarde van tweede huizen.

Vorig jaar voerde de Franse president Hollande ineens een ''sociale heffing'' in. Naar aanleiding hiervan moest er 15,5% belasting betaald worden op de overwaarde van tweede huizen. Daarnaast bepaalde hij dat dit ook geldt ook voor verhuuropbrengsten van een tweede huis. Lees verder...

Complexere regels voor familiebedrijven

Opvolging binnen familiebedrijven wordt de laatste jaren steeds ingewikkelder. Dat heeft te maken met complexere familierelaties, met de financiering van de opvolging, maar vooral ook met de toegenomen complexiteit van wet- en regelgeving. Uit onderzoek blijkt dat de notaris al sinds jaar en dag – en nog steeds – de centrale partij is om een overdracht goed te laten verlopen. Lees verder...

Woning verhuren? Vraag eerst toestemming aan de bank!

De Rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs dat een woningeigenaar in strijd heeft gehandeld met een voorwaarde in de (hypotheek) overeenkomst om de woning niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank te verhuren.
Lees verder...

Eerste echtgenote of kinderen uit eerste huwelijk?

Als een huwelijk eindigt door overlijden overheerst vaak het verdriet. Veel mensen zijn dan blij dat zij ooit een langstlevenden testament maakten. Ze hoeven dan op dat moment niet veel energie te besteden aan de afwikkeling van de erfenis. Hun bezit blijft immers hetzelfde. Toch is het zinvol om op dat moment wel oplettend te zijn. Lees verder...

Verkoper renovatiewoning moet ook (verborgen) gebreken melden

Renovatiewoningen zijn vaak voor een zacht prijsje te koop. Banken zijn dikwijls bereid om de renovatie van de woning te financieren omdat de koper door zelfwerkzaamheid aanzienlijke kosten kan besparen. Het komt echter nog al eens voor dat tijdens de renovatiewerkzaamheden blijkt dat de woning meer gebreken vertoont dan aanvankelijk werd verondersteld. Lees verder...

Executeur en ontslag

Bent u bang dat uw erfgenamen uw nalatenschap niet goed zelf kunnen afhandelen? Dan is het de moeite waard om eens te na te denken over het aanstellen van een executeur.
Als uw erfgenamen nog jong zijn of in het buitenland wonen of als de gezondheid van de erfgenamen te wensen overlaat, kan het opnemen van een executeur in uw testament uitkomst bieden.
Lees verder...

Ingebrekestelling niet aan het juiste adres verzonden

De gevolgen van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de verplichtingen uit een overeenkomst kan leiden tot een actie van de andere partij. Een dergelijke actie wordt ook wel ingebrekestelling genoemd. Lees verder...

Banken richten voor erfgenamen digitaal loket in voor slapende tegoeden

Banken zijn van plan om begin volgend jaar een digitaal loket inrichten voor zogeheten ‘slapende tegoeden’. Het wordt daarmee gemakkelijker voor nabestaanden om na te gaan of een overleden familielid nog een spaartegoed heeft bij een bank. Op deze manier willen banken op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier consumenten tegemoet komen. Lees verder...

Aangaan van een geregistreerd partnerschap kan fraus legis zijn

X en Y wensen hun gezamenlijke onroerende zaken te verdelen. Om overdrachtsbelasting te ontgaan, gaan zij eerst een geregistreerd partnerschap aan. Daaraan voorgaand maken zij partnerschapsvoorwaarden met uitsluitend een gemeenschap van onroerende zaken. Een dag later wordt het geregistreerd partnerschap ontbonden. Lees verder...

Executeur had niet onrechtmatig gehandeld bij de afwikkeling ab-claim.

X c.s. hebben samen met hun zus de nalatenschap van hun vader geërfd die in 2007 is overleden. Tot de nalatenschap behoren onder meer alle aandelen in een BV. Ieder van de erfgenamen wordt in de gelegenheid gesteld om een bod op de aandelen uit te brengen. Tijdens een bijeenkomst op het notariskantoor wordt besloten de aandelen aan de zus toe te delen tegen de prijs, die zij geboden heeft. Lees verder...

Verkoop zonder toestemming geoorloofd?

X en Y hebben in 1980 samen een huis geërfd op grond van een testament, waarin aan de erfgenamen de last werd opgelegd – op straffe van onterving – om het tot de nalatenschap behorend onroerend goed slechts met beider toestemming te verkopen. In een gerechtelijke procedure wordt vastgesteld dat de woning X moet worden toegedeeld, in welke woning Y is blijven wonen. Lees verder...

Fiscaal vriendelijk schenken en nalaten aan een goeddoelinstelling (versie 2013)

Een goeddoelinstelling betaalt geen schenk- en erfbelasting, mits deze goeddoelinstelling voldoet aan de door de wet gestelde eisen. Ook een sociaal belang behartigende instelling (sbbi) betaalt geen schenk- en erfbelasting. Bij een sociaal belang behartigende instelling moet u bijvoorbeeld denken aan een muziekvereniging of een sportvereniging. Lees verder...

Erfgenaam wordt in de toekomst beschermd tegen onverwachte schulden

De minister van veiligheid en justitie heeft op 7 maart jl. kenbaar gemaakt een bepaling in de wet op te willen nemen die erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden. Lees verder...

Notaris legt het ouderschapsplan vast

M en V hebben hun affectieve relatie verbroken. Zij stellen zelf een ouderschapsplan op, waarin zij de afspraken over de opvoeding en verzorging van hun minderjarige kinderen vastleggen. M heeft de kinderen erkend, maar V heeft alleen het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen. Lees verder...

Heb je zuiver aanvaard als je jezelf goederen hebt toegeëigend?

De moeder van X is in 2007 overleden. Y is één van de schuldeisers. Dient X de schulden van Y te voldoen? X heeft in 2012 de nalatenschap verworpen, maar Y is van mening dat X reeds voordien daden van zuivere aanvaarding heeft verricht. Lees verder...

Samengestelde gezinnen en aanvaarden erfenis

Bij samengestelde gezinnen weten de kinderen vaak niet dat zij risico lopen bij overlijden van de ouders. Stel een man heeft kinderen uit zijn eerste huwelijk en kinderen uit zijn tweede huwelijk. Als de man als eerste overlijdt, zal er meestal sprake zijn van een langstlevenden regeling waardoor de langstlevende alles krijgt en de kinderen op hun erfdelen moeten wachten. Lees verder...

Erfgenaam verzwijgt geldopnames van rekening demente moeder

Als bij het verdelen van een nalatenschap één van de erfgenamen een onderdeel verzwijgt loopt hij een risico dat hij zijn aandeel daarin kwijt raakt aan de andere erfgenamen. Lees verder...

Schenken om interen op vermogen te voorkomen i.v.m. verhoogde eigen bijdrage AWBZ?

Tot nu toe ontbreekt in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet maatschappelijke ondersteuning of het Bijdragebesluit zorg 1996 een regeling die voorkomt dat mensen hun vermogen wegschenken met het oog op de verhoogde eigen bijdrage AWBZ. Dat is vreemd omdat in de ingetrokken Wet op de bejaardenoorden wel een verhaalsmogelijkheid bestond indien men met het oog op opname in een bejaardenverzorgingstehuis zijn vermogen weg schonk. Lees verder...

De dalende huizenprijzen zijn een tegenvaller voor alle huizenbezitters

De dalende huizenprijzen zijn een tegenvaller voor alle huizenbezitters, maar zijn vaak extra zuur voor mensen die een huis erven. Zij krijgen, soms nog midden een rouwproces, een forse aanslag voor erfrechten die gebaseerd is op een veel te hoge waarde van het huis. Lees verder...

Erfrecht en nalatenschappen

Wanneer iemand overlijdt, blijft een erfenis meestal achter in de vorm van een onverdeelde boedel. Dit gemeenschappelijk vermogen moeten de erfgenamen onderling verdelen of nog enige tijd onverdeeld laten en in die periode beheren. Lees verder...

Algemene informatie levenstestament

In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet meer bent. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen? Is er dan iemand die dat dan voor u kan doen? Hebt u zo iemand schriftelijk aangewezen? Zijn uw wensen voor zo’n situatie duidelijk vastgelegd en bekend bij degenen die u hebt aangewezen? En zijn uw naasten van die aanwijzing op de hoogte? Dit soort zaken kunt u regelen in een levenstestament. Een levenstestament is een document, opgesteld en vastgelegd bij de notaris. Lees verder...

De rol van de notaris bij overlijden

Kort na een overlijden komen vaak allerlei zaken op u af waar op dat moment uw hoofd niet naar staat. De notaris kan u bij verschillende zaken van dienst zijn. Lees verder...

On-line inzien van uw lopende en/of historische dossiers via ons internet portal

Onze cliënten kunnen 24 uur per dag on-line in een beveiligde omgeving hun lopende en/of historische dossiers inzien. Dit betekent dat u als klant van Moerland Notaris via ons portal uw eigen gegevens kunt inzien. U kunt hierbij denken aan (concept) akten, nota's van afrekening, declaratie's, gevoerde correspondentie enzovoorts. Lees verder...