Renteaftrek in geval van mede-eigendom

Om in aanmerking te komen voor renteaftrek in de Aangifte Inkomstenbelasting moet de woning eigendom zijn van de belastingplichtige en tevens dienen als hoofdverblijf. Voor fiscale partners, zoals gehuwden en samenwoners, bestaat de mogelijkheid de renteaftrek te verdelen of toe te wijzen aan de partner met het hoogste belastbare inkomen. Lees verder...

Meerderjarigenbewind ondergeschikt aan schuldsanering

Het komt nogal eens voor dat het vermogen van een volwassen man of vrouw onder bewind is gesteld van een bewindvoerder. Die handelt dan zijn of haar zakelijke belangen af. Zeker vanwege de grotendeels achter ons liggende crisis zijn er ook steeds meer mensen in de schuldsanering terecht gekomen. Daaronder zijn ook mensen wiens vermogen onder bewind is gesteld. Daarbij rijst dan ook de vraag wat er in bepaalde situaties voorgaat, het meerderjarigenbewind of het schuldsaneringsbewind. Lees verder...

Vanaf 2016 jaarrekening verplicht elektronisch indienen

Vanaf boekjaar 2016 kunt u de jaarrekening van uw bedrijf alleen nog elektronisch bij de Kamer van Koophandel (KvK) deponeren. Dat geldt dan nog alleen voor bedrijven met minder dan 50 werknemers en minder dan 8,8 miljoen euro omzet. Overigens zijn dat vrijwel alle deponeringsplichtige bedrijven, namelijk 98%. Voor het lopende boekjaar kunt u nog kiezen of u het depot elektronisch of op papier doet. Met de nieuwe werkwijze moeten de lasten voor de overheid en het bedrijfsleven omlaag gaan, is de gedachte. Lees verder...

Periodieke gift afhankelijk van twee levens

Veel mensen schenken jaarlijks bedragen aan goededoelenorganisaties, zogenaamde periodieke giften. Om de gift aftrekbaar te laten zijn, werd de schenking tot voor kort vaak in een notariële akte opgenomen. Dat laatste hoeft tegenwoordig niet meer, een onderhandse overeenkomst tussen het goede doel en de schenker volstaat. De giftenaftrek is door het wegvallen van de verplichte notariële akte versimpeld. Toch is er kort geleden een uitspraak door de rechtbank Zeeland-West-Brabant gedaan waardoor periodieke schenkers moeten opletten.
Lees verder...

Vennoten in vof en cv ook aansprakelijk voor eerdere schulden

Over de aansprakelijkheid van nieuwe vennoten in een vennootschap onder firma (vof) en een commanditaire vennootschap (cv) bestaan nogal wat misverstanden. Dat heeft ermee te maken dat de vof en de cv geen rechtspersoonlijkheid hebben en overeenkomsten met de achterliggende vennoten worden gesloten. De Hoge Raad verschafte eerder dit jaar meer duidelijkheid. Bij een vof en een cv zijn niet de betreffende personenvennootschappen aansprakelijk voor schulden, maar elk van de vennoten afzonderlijk en daarmee ook in privé.
Lees verder...

Schenken binnen zes maanden voor overlijden

Soms komen mensen kort na het doen van schenkingen te overlijden. Ook zijn er mensen die bij een naderend overlijden alvast bedragen schenken, om zo te zorgen dat de ontvanger geen erfbelasting hoeft te betalen, en zij de fiscus te slim af zijn. Maar de belastingdienst is goed voorbereid op dergelijke slimmigheden en in de wet is daarvoor een speciaal artikel opgenomen.
Lees verder...

Gevolgen wijziging splitsingsakte voor appartementseigenaren

Als de feitelijke situatie niet meer aansluit bij de omschrijving van die situatie in de destijds voor een notaris gepasseerde akte van splitsing in appartementsrechten, zal tot wijziging van de akte van splitsing inclusief de daarbij behorende splitsingstekening moeten worden overgegaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een appartementencomplex bestaande uit winkels op de begane grond en appartementswoningen, op de eerste en tweede verdieping, wordt uitgebreid met een winkel. Als tot een dergelijke wijziging/aanpassing van de splitsingsakte wordt besloten, komt het vaak ook voor dat het splitsingsreglement wordt aangepast aan de laatste versie. Lees verder...

Oud testament? Tekst luistert nauw!

Veel mensen gaan ervan uit dat hun testament tot het moment van overlijden meegaat. Toch zijn testamenten doorgaans maar beperkt houdbaar. Als een testament lang geleden is opgesteld terwijl er inmiddels door wetswijzigingen of uitspraken van de rechter andere terminologie wordt gebruikt, dan kan een oud testament nog wel eens tot problemen leiden. Lees verder...

Uitbetaling gelden bij onroerend goed transacties

Wanneer de notaris kan uitbetalen, hangt af van het tijdstip waarop de na-recherche een
actueel beeld geeft van hypotheken en beslagen die aan de koper kunnen worden
tegengeworpen. Dit tijdstip hangt af van de snelheid waarmee het Kadaster aangeboden hypotheken en beslagen signaleert. De notaris dient de termijn af te wachten die het Kadaster daarvoor maximaal nodig heeft. Lees verder...

Problemen stapelen zich op bij niet naleven verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Wie op huwelijkse voorwaarden is getrouwd met daarin “koude” uitsluiting van elkaar en ook een periodiek verrekenbeding, roept problemen over zich af. Althans als beide partners niet jaarlijks hun overgespaarde inkomen met elkaar verrekenen. Als dan ook nog op de gemeenschappelijke bankrekening schenkingen worden bijgeschreven, kunnen de problemen zich opstapelen. Met als gevolg ruzie bij echtscheiding.
De rechtbank in Rotterdam boog zich onlangs over een zaak waarin dit speelde en waarin naast een gezamenlijk huis – inmiddels geheel hypotheekvrij – ook nog extra vermogen op het spel stond.
Lees verder...

Legaten in percentages

Als u iemand in uw testament wil opnemen, dan heeft u de keuze uit twee mogelijkheden. U kunt die persoon een legaat geven of erfgenaam maken. De termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar afhankelijk van wat u kiest is de uitwerking anders. Als u iemand erfgenaam maakt in uw testament, dan krijgt deze persoon een percentage of breukdeel van uw nalatenschap. Geeft u iemand een legaat dan krijgt deze persoon een vast bedrag in geld of bijvoorbeeld een schilderij, sieraad of huis.
Lees verder...

Energielabel verplicht

Per 1 januari 2015 zijn de regels betreffende de energieprestaties van gebouwen verscherpt. Sinds 1 januari 2008 was men al verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van een gebouw een energiecertificaat (thans energielabel) te overhandigen, maar hierop stond geen enkele sanctie. Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook bij het niet verstrekken van een energielabel sancties worden opgelegd.
Kopers van gebouwen zijn zich steeds meer bewust van het feit, dat een energiezuinige woning ook het nodige wooncomfort met zich meebrengt en voor een beter milieu zorgt door minder CO2 uitstoot.
Lees verder...

Co-wonen goed regelen

In toenemende mate trekken ouderen in bij hun volwassen kinderen, zodat zij mantelzorg kunnen genieten. Ook broers en zusters die de sluiting van verzorgingshuizen zien opdoemen, kiezen steeds vaker voor een vorm van samenwonen, ook wel co-wonen genoemd, waarbij ze elkaar kunnen helpen in de dagelijkse zorg. Als meerdere mensen één huis gaan delen is het wel belangrijk om goed na te denken over ieders rechten en plichten. Dat varieert van de vraag hoe de betaling van gezamenlijke lasten wordt verdeeld, tot de vraag wat er gaat gebeuren als één van de bewoners overlijdt?
Lees verder...

Ondertrouw hoeft niet meer, melding wel

Sinds 1 september 2015 is de oude vorm van ondertrouw verleden tijd. Bent u van plan te gaan trouwen of uw partnerschap te registreren, dan kunt u voortaan volstaan met een elektronische melding van uw voornemen aan de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren. Lees verder...

Alternatieven voor wegvallen mantelzorgvrijstelling onderzocht

Een kind dat zijn ouder mantelzorg verleent, kan onder omstandigheden dit jaar nog een grote vrijstelling van € 633.014 voor de erfbelasting claimen, als de ouder overlijdt.
De regeling geldt voor kinderen die een mantelzorgcompliment toegekend hebben gekregen in het jaar voorafgaande aan het overlijden van hun ouder. Hebben zij in 2014 een mantelzorgcompliment gekregen, dan kunnen zij ook in 2015 nog een beroep doen op de vrijstelling, ondanks dat de regeling van het mantelzorgcompliment in 2015 is vervallen. Lees verder...

Parkiet in je testament

Zo af en toe haalt een overledene het nieuws als blijkt dat diegene een groot bedrag heeft nagelaten aan een huisdier. Recent nog bestemde een miljonair uit New York $ 100.000 voor haar parkieten. Ook regelde zij dat er goed voor de vogels zou worden gezorgd, zo goed zelfs dat de parkieten in haar villa mochten blijven wonen. Lees verder...

Ook na uittreden blijft vennoot in firma aansprakelijk voor verplichtingen

Wie als vennoot uit een firma treedt, moet zich realiseren dat hij nog wel hoofdelijk aansprakelijk blijft voor verplichtingen die zijn aangegaan in de periode dat hij nog vennoot in de firma was. Een voorbeeld hiervan is de huurovereenkomst voor het pand waarin de firma gevestigd is. Lees verder...

Bruikleenovereenkomst blijkt huurovereenkomst te zijn

Bij de beantwoording van de vraag of het gaat om een bruikleen- dan wel een huurovereenkomst speelt de benaming van de overeenkomst geen rol. Hetgeen partijen met de overeenkomst hebben bedoeld, is van doorslaggevend belang. Kenmerkend voor een bruikleenovereenkomst is dat het gaat het om het gebruik van een onroerende zaak, zonder tegenprestatie, terwijl bij een huurovereenkomst voor het verlenen van het recht van gebruik, door de gebruiker een tegenprestatie wordt voldaan. Dat bleek in een zaak voor het Gerechtshof Amsterdam in april van dit jaar. Lees verder...

Acht van de tien jonge ouders hebben voogdij niet geregeld

Meer dan 80% van ouders tussen 18 en 34 jaar hebben de voogdij voor hun kinderen niet geregeld. Dat betekent dat niet officieel is vastgelegd aan wie de voogdij over hun kinderen wordt toegekend als beide ouders er onverhoopt niet meer zijn. Daarmee lopen zij het risico dat de rechter uiteindelijk een andere voogd benoemt dan wie de ouders graag hadden gewild. Lees verder...

Onderhoudsverplichting in samenlevingscontract luistert nauw

Samenwoners hebben geen wettelijke verplichting om in elkaars onderhoud te voorzien. Daarom kiezen veel samenwoners ervoor om in hun samenlevingscontract vast te leggen dat bij een einde aan de samenwoning anders dan door overlijden de rechter bepaalt wie aan wie welk bedrag alimentatievergoeding moet betalen. Soms krijgt een van de partijen – als de scheiding zich voordoet – daar spijt van. Lees verder...

Gehuwd kind krijgt ook mantelzorgvrijstelling

Een dochter die haar vader al jaren verzorgde, ontving daarvoor het zogenaamde mantelzorgcompliment. Toen haar vader overleed deed zij bij het invullen van de aangifte erfbelasting een beroep op de grote partnervrijstelling die voor mantelzorgende ouders en kinderen geldt. De inspecteur van belastingen was het niet eens met de dochter. Volgens de inspecteur gold de vrijstelling voor ongehuwde mantelzorgers, en niet voor deze dochter omdat zij gehuwd was met haar echtgenoot, die overigens met vader en dochter op hetzelfde adres woonde.
Lees verder...

Geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Nog steeds blijken er misverstanden te bestaan over de toepassing van het verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting. Om de woningmarkt te stimuleren werd op 1 juli 2011 de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6 naar 2%. Inmiddels heeft deze verlaging een structureel karakter gekregen. Deze verlaging geldt echter alleen bij aankoop van woningen die door particulieren worden bewoond. Het doet er niet toe of de woning door de eigenaar wordt bewoond of dat deze aan derden wordt verhuurd.
Lees verder...

Erfenis naar de kinderen of naar de zorginstelling?

Veel ouders en kinderen vragen zich af of er nog wat van de erfenis overblijft als de ouders in een zorginstelling worden opgenomen. Uitgangspunt is dat ouders sinds kort een eigen bijdrage moeten betalen, die is gebaseerd op hun inkomen én vermogen. De angst voor het moeten ‘opeten’ van het eigen vermogen komt dan regelmatig om de hoek kijken. Maar u kunt zorgen dat u zich voorbereidt, om het ‘opeten’ zoveel mogelijk te voorkomen. Lees verder...

Levenstestament uitkomst voor toenemend aantal dementiepatiënten

Het aantal dementiepatiënten in Nederland groeit snel, dagelijks komen er bijna honderd patiënten bij. Een deel daarvan beschikt over een levenstestament en heeft daarin bepaald wie welke beslissingen voor hen kunnen nemen, nu zij niet meer over hun eigen wil kunnen beschikken. Daarmee voorkomen zij dat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemt, die zij zelf niet gekozen zouden hebben. Hebt u nog geen levenstestament? Lees hier hoe er voor zorgt dat uw wil wordt uitgevoerd als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen. Lees verder...

Uw digitale nalatenschap

Misschien hebt u in uw testament goed geregeld wie uw bezittingen erft? En wellicht hebt u ook al nagedacht over de persoon die uw nalatenschap gaat regelen. Maar hebt u er wel eens bij stil gestaan, dat u ook een digitale nalatenschap achterlaat? Bijna iedereen is tegenwoordig wel vertrouwd met internet, Facebook of Twitter. Ook het e-mailen, internetbankieren en online winkelen is algemeen ingeburgerd. De bijbehorende accounts op internet zullen na uw overlijden gewoon blijven bestaan.
Lees verder...

Alimentatie voor samenwoners

Voor gehuwde personen geldt bij echtscheiding dat er partneralimentatie betaald moet worden. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald op basis van behoeftigheid bij de ene echtgenoot en draagkracht bij de andere echtgenoot. Voor samenwoners geldt deze regel niet automatisch. Toch zijn er veel samenwoners die liever niet trouwen, maar wel met elkaar willen afspreken dat bij uit elkaar gaan de verzorging over en weer goed wordt geregeld.
Lees verder...

Huwelijkse voorwaarden: verrekenen of verjaren?

Veel mensen associëren huwelijkse voorwaarden met het gescheiden houden van de bezittingen van echtgenoten. Soms wordt het zelfs opgevat als een motie van wantrouwen. Het is minder bekend dat bij het maken van huwelijkse voorwaarden allerlei afspraken gemaakt kunnen worden waarbij echtgenoten naast privé bezit ook bezittingen samen hebben, of juist afspreken om samen te delen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om afspraken te maken over de manier waarop echtgenoten de huishoudkosten betalen.
Lees verder...

Uitbetaling gelden bij onroerend goed transacties

De notaris geeft een toelichting voordat de akte wordt ondertekend; zij leest de tekst gedeeltelijk voor, waarna de partijen en hijzelf de akte tekenen. Tevens zorgt zij ervoor, dat een afschrift van de akte wordt ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Na de inschrijving controleert de notaris bij het kadaster of er geen (verdere) beslagen zijn gelegd (de zogeheten “na-recherche”). Wanneer de notaris kan uitbetalen, hangt dus af van het tijdstip waarop de na-recherche een actueel beeld geeft van hypotheken en beslagen die aan de koper kunnen worden tegengeworpen.
Lees verder...

Staatsieportret van Koning Willem-Alexander siert ontvangstkamer van Moerland Notaris.

Nadat op dinsdag 14 oktober 2014 in de Raadzaal van de Gemeente Brielle het door de Brielse kunstenaar Krijn van Driel vervaardigde staatsieportret van Koning Willem-Alexander werd onthuld, hebben wij Krijn gevraagd ook voor ons kantoor een uniek portret te vervaardigen. Het resultaat mag er zijn! Lees verder...

Meelezen tijdens passeren

Op 19 juni 2015 heeft ons kantoor in de ontvangstkamer een groot beeldscherm geplaatst waardoor het voor onze cliënten mogelijk is om direct “mee te kunnen lezen” tijdens het passeren van de akte. Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden direct in beeld gebracht worden. Wij denken daarmee een extra service aan onze cliënten te verlenen. Een bijkomend voordeel is dat hiermee het milieu wordt gespaard doordat papierverspilling zo veel mogelijk voorkomen wordt. Lees verder...

Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

Een toegankelijk kantoor; niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk.
Voor onze cliënten die gebruik maken van een rolstoel hebben wij een voorziening, die u veilig en snel over onze enige drempel bij de voordeur van het kantoor heen helpt.
Komt u met een rolstoel naar kantoor? Bel of mail ons en wij zorgen dat u gemakkelijk binnen kunt komen.
Lees verder...

Einde alimentatieplicht bij samenwonen met nieuwe partner

Een regelmatig terugkerend geschil dat door rechters moet worden beslecht gaat erover of de ene ex-echtgenoot nog alimentatie moet blijven betalen, als blijkt dat de ander inmiddels samenwoont met een nieuwe partner. Er moet dan wel worden bewezen dat van samenwoning sprake is. Volgens de wet is er sprake van samenleven als partners samenwonen, een gemeenschappelijke huishouding voeren, elkaar wederzijds verzorgen en er sprake is van een duurzame, affectieve relatie.
Lees verder...

Te vroeg erfbelasting betalen?

Na overlijden moet er binnen acht maanden aangifte gedaan worden voor erfbelasting. Vanaf dat moment gaat de Belastingdienst ook belastingrente rekenen over het bedrag dat u moet betalen. Daarom kan het voordeliger zijn uw aangifte eerder in te dienen, zodat u uiterlijk acht maanden na overlijden de belasting al kan voldoen.
De Belastingdienst gaat uit van een behandelingsduur van 3 maanden. Als u wilt voorkomen dat u belastingrente moet betalen, is het aan te raden om binnen 5 maanden na het overlijden uw aangifte erfbelasting in te dienen.
Lees verder...

De rol van de notaris bij overlijden

Kort na een overlijden komen vaak allerlei zaken op u af waar op dat moment uw hoofd niet naar staat. De notaris kan u bij verschillende zaken van dienst zijn. Lees verder...