Huis kopen op een veiling: waar moet je op letten?

Als de bank overgaat tot openbare verkoop van een woning omdat de eigenaar niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de bank bij de rechter een verzoek indienen voor het inroepen van het huurbeding. Het inroepen van het huurbeding is mogelijk als de eigenaar ná de vestiging van de hypotheek de woning zonder toestemming van de bank heeft verhuurd aan derden. Lees verder...

BV-aandelen kunnen geen negatieve waarde hebben

Na echtscheiding waarbij een van beide partners een bv bezit, rijst nogal eens verschil van mening over de waarde van de aandelen in de bv. In veel gevallen behoren de aandelen namelijk tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Met andere woorden, beide partners zijn elk voor 50% eigenaar van de aandelen. Lees verder...

Uitbetaling gelden bij onroerend goed transacties

De notaris geeft een toelichting voordat de akte wordt ondertekend; zij leest de tekst gedeeltelijk voor, waarna de partijen en hijzelf de akte tekenen. Tevens zorgt zij ervoor, dat een afschrift van de akte wordt ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Na de inschrijving controleert de notaris bij het kadaster of er geen (verdere) beslagen zijn gelegd (de zogeheten “na-recherche”). Wanneer de notaris kan uitbetalen, hangt dus af van het tijdstip waarop de na-recherche een actueel beeld geeft van hypotheken en beslagen die aan de koper kunnen worden tegengeworpen.
Lees verder...

Staatsieportret van Koning Willem-Alexander siert ontvangstkamer van Moerland Notaris.

Nadat op dinsdag 14 oktober 2014 in de Raadzaal van de Gemeente Brielle het door de Brielse kunstenaar Krijn van Driel vervaardigde staatsieportret van Koning Willem-Alexander werd onthuld, hebben wij Krijn gevraagd ook voor ons kantoor een uniek portret te vervaardigen. Het resultaat mag er zijn! Lees verder...

Meelezen tijdens passeren

Op 19 juni 2015 heeft ons kantoor in de ontvangstkamer een groot beeldscherm geplaatst waardoor het voor onze cliënten mogelijk is om direct “mee te kunnen lezen” tijdens het passeren van de akte. Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden direct in beeld gebracht worden. Wij denken daarmee een extra service aan onze cliënten te verlenen. Een bijkomend voordeel is dat hiermee het milieu wordt gespaard doordat papierverspilling zo veel mogelijk voorkomen wordt. Lees verder...

Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

Een toegankelijk kantoor; niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk.
Voor onze cliënten die gebruik maken van een rolstoel hebben wij een voorziening, die u veilig en snel over onze enige drempel bij de voordeur van het kantoor heen helpt.
Komt u met een rolstoel naar kantoor? Bel of mail ons en wij zorgen dat u gemakkelijk binnen kunt komen.
Lees verder...

Teruggaaf overdrachtsbelasting na ontbinding koop

Als de koper van een pand van plan is een andere bestemming aan het pand te geven, wil hij er zeker van kunnen zijn dat hij deze plannen ook kan verwezenlijken. Bij het sluiten van de koopovereenkomst is vaak nog niet bekend of een bouwvergunning voor het realiseren van de bestemming zal worden verleend Lees verder...

Wetsvoorstel negatieve nalatenschappen

Het erven van schulden is voor veel mensen een onaangename gedachte. Toch hoeft dat niet zo te zijn. In de Nederlandse wet is namelijk de mogelijkheid opgenomen om een erfenis te weigeren of te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. In dat laatste geval wordt de erfgenaam niet aansprakelijk voor schulden, voor zover deze de baten overstijgen. Toch bleek dat er nog veel mensen, die een positief lijkende nalatenschap zuiver hadden aanvaard, later geconfronteerd werden met een onverwachte schuld
Lees verder...

Erfgenamen beter beschermd

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) wil erfgenamen beter beschermen tegen nalatenschapsschulden. Door een wijziging van het erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen straks beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.
In het bestaande erfrechtstelsel kan een erfgenaam een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. De aanvaarding kan op twee manieren: zuiver of beneficiair.
Lees verder...

Koffietafel op kosten van de nalatenschap

Als blijkt dat u erfgenaam bent is een vreugdesprongetje toegestaan, maar verder mag u zich nog niet als erfgenaam gedragen! Iemand die zich als erfgenaam heeft gedragen door bijvoorbeeld al spullen uit de erfenis mee te nemen, kan een negatieve erfenis daarna niet meer weigeren. Ook het uitgeven van geld met de pinpas van de overledene kan soms gezien worden als het toe-eigenen van de erfenis.
Lees verder...

Einde alimentatieplicht bij samenwonen met nieuwe partner

Een regelmatig terugkerend geschil dat door rechters moet worden beslecht gaat erover of de ene ex-echtgenoot nog alimentatie moet blijven betalen, als blijkt dat de ander inmiddels samenwoont met een nieuwe partner. Er moet dan wel worden bewezen dat van samenwoning sprake is. Volgens de wet is er sprake van samenleven als partners samenwonen, een gemeenschappelijke huishouding voeren, elkaar wederzijds verzorgen en er sprake is van een duurzame, affectieve relatie.
Lees verder...

Terugwerkende kracht voor vruchtgebruiktestament

In mei 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën een goedkeuring gegeven voor situaties waarin erfgenamen te maken hebben met een vruchtgebruiktestament. Bij een vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende ouder doorgaans het genot van het bezit. Zo mogen zij bijvoorbeeld in het huis blijven wonen en de banktegoeden gebruiken. De kinderen moeten wachten tot het vruchtgebruikrecht van hun langstlevende ouder vervalt, meestal door diens overlijden. Lees verder...

Verdeling gemeenschappelijk goed blijft altijd opeisbaar

Pensioenaanspraken na een echtscheiding kunnen niet verjaren. Dat zegt de Hoge Raad in een recent arrest. De vraag was of iemand meer dan twintig jaar na echtscheiding nog een verdeling kon opeisen van het pensioen dat de (ex)partner tijdens het huwelijk had opgebouwd. Lees verder...

Boete wegens niet opnemen kettingbeding

Kettingbedingen in overdrachtsakten bestaan vaak uit verplichtingen die de eigenaar van een pand aan opvolgende eigenaren moet opleggen, bijvoorbeeld een verbod om een bepaald soort bedrijf in het pand te vestigen. Als de verplichting bij een volgende overdracht niet wordt opgelegd (de ketting wordt dan verbroken) volgt een boete. Ook als de eigenaar het pand gaat verhuren, is hij verplicht het kettingbeding in de huurovereenkomst op te nemen. Lees verder...

Privéaansprakelijkheid van bestuurder bv pas na voldoen aan zware criteria

De nachtmerrie van veel bestuurders van een bv is dat zij hoofdelijk – in privé – aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen die zij namens de bv verrichten. Gelukkig is een dergelijk scenario niet snel aan de orde. Wil dat wel gebeuren, dan moet er sprake zijn van een voldoende ernstig verwijt. Dit criterium is bij deze aansprakelijkheid zelfs zwaarder dan dat bij het plegen van een onrechtmatige daad. Lees verder...

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting voor ondergrond opstallen

Bij aankoop van onroerende zaken, zoals gebouwen en grond, wordt over de waarde van de onroerende zaak overdrachtsbelasting in rekening gebracht. Voor aankoop van cultuurgrond geldt onder voorwaarden een vrijstelling. Onder cultuurgrond wordt verstaan grond die is bestemd voor veeteelt, akker-, weide-, tuin- en bosbouw. Lees verder...

Rekening en verantwoording executeur controleren

Ook al is er een executeur aangesteld, dat betekent niet dat de erfgenamen achterover kunnen leunen. Natuurlijk doet de executeur al het werk, en zijn de erfgenamen niet eens bevoegd om zelf te handelen. Toch is er een belangrijke taak weggelegd voor de erfgenamen: namelijk de controle van de rekening en verantwoording van de executeur!
Onlangs werd een stel erfgenamen benaderd door twee stichtingen. De stichtingen hadden hun legaten niet ontvangen van de executeur. Het ging om dertig procent van de nalatenschap en de erfgenamen schrokken zeer van deze claim. Lees verder...

Bestuurder aansprakelijk voor niet deponeren van jaarrekeningen

BV X heeft bijna tien jaar lang geen jaarrekening gedeponeerd. Onvoorstelbaar, maar het blijkt voor te komen, getuige een recente zaak voor de rechtbank Rotterdam. Ook de administratie van de betreffende bv blijkt niet het wettelijk vereiste inzicht te geven. Tot die ontdekking komt de curator van het inmiddels faillerende bedrijf. Hij stelt de bestuurder van de onderneming aansprakelijk voor ontstane schulden, omdat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Lees verder...

Geen voogdij als beide ouders overlijden

Het regelen van voogdij is nog altijd een ondergeschoven kindje. Veel ouders gaan er niet van uit dat zij beiden zullen overlijden voordat hun kinderen achttien jaar worden.
Zo speelde er onlangs een zaak bij de Rechtbank Noord-Holland. De moeder van een minderjarig kind overleed, terwijl de vader al eerder was overleden. De moeder had wel voogdij geregeld in haar testament, maar de voogd kon zijn benoeming niet aanvaarden. Er was niet alleen sprake van een leemte die de rechter moest opvullen. Ook was er sprake van spoed omdat de nalatenschap van de moeder afgewikkeld moest worden, waarbij er iemand namens de minderjarige moest kunnen optreden.
Lees verder...

De spoorloze erfgenaam

Bij het afwikkelen van een erfenis is de medewerking van alle erfgenamen nodig. Als één van de erfgenamen onvindbaar is dan liggen de werkzaamheden stil. Van de bankrekening van de overledene kunnen geen betalingen gedaan worden en ook een huis kan zonder de handtekening van alle erfgenamen niet verkocht worden.
Gelukkig bestaat er in de Nederlandse wet een mogelijkheid om een zogenaamde vereffenaar te benoemen die – ook al ontbreekt de medewerking van een erfgenaam – de nalatenschap kan afwikkelen.
Lees verder...

Zorgplicht taxateur woning

Om een hypothecaire lening aan te vragen is het niet ongebruikelijk dat van de aanvrager een taxatierapport van de woning wordt verlangd. In de opdracht aan de taxateur zal ook moeten worden aangegeven dat de taxatie moet worden verricht in het kader van de aanvraag voor een hypothecaire financiering.
Van de taxateur mag worden verwacht dat hij de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het vaststellen van de waarde van de woning en ook zal instaan voor de juistheid van de taxatie.
Lees verder...

Te vroeg erfbelasting betalen?

Na overlijden moet er binnen acht maanden aangifte gedaan worden voor erfbelasting. Vanaf dat moment gaat de Belastingdienst ook belastingrente rekenen over het bedrag dat u moet betalen. Daarom kan het voordeliger zijn uw aangifte eerder in te dienen, zodat u uiterlijk acht maanden na overlijden de belasting al kan voldoen.
De Belastingdienst gaat uit van een behandelingsduur van 3 maanden. Als u wilt voorkomen dat u belastingrente moet betalen, is het aan te raden om binnen 5 maanden na het overlijden uw aangifte erfbelasting in te dienen.
Lees verder...

Ontkenning duomoederschap

Een kind heeft altijd maar één biologische moeder. Een kind kan niet ontkennen dat de vrouw die hem op de wereld heeft gezet ook in juridisch opzicht zijn moeder is. Wel is het mogelijk om via de rechter een procedure ontkenning vaderschap in te stellen. En sinds het duomoederschap is ingevoerd kan een kind ook een procedure aanspannen als hij niet wenst dat zijn duomoeder ook in juridische zin zijn moeder is. Lees verder...

Familiebewindvoerders soms ter discussie

Kinderen die door de kantonrechter zijn benoemd tot bewindvoerder(s) over de goederen van een demente ouder, voelen soms de hete adem van de andere kinderen in hun nek. Een verwijt van gebrekkig overleg over of inzage in de financiële administratie door de bewindvoerder(s) ligt al snel op de loer. Soms heeft dat tot gevolg dat de zich benadeeld voelende kinderen de familiebewindvoerders willen vervangen door een onpartijdige derde. Lees verder...

De rol van de notaris bij overlijden

Kort na een overlijden komen vaak allerlei zaken op u af waar op dat moment uw hoofd niet naar staat. De notaris kan u bij verschillende zaken van dienst zijn. Lees verder...