Waar bent u naar op zoek? Vul hieronder uw zoekwoord(en) in...

Algemene voorwaarden

1. De notarispraktijk wordt uitgeoefend middels een praktijkvennootschap.

2. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen BW 7:404 en BW 7:407 lid 2 aanvaard.

3. a. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge die verzekering voor rekening van Moerland Notaris, Estateplanner en Agrarisch Specialist komt.

b. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.a bedoelde verzekering plaats vindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van het honorarium.

c. De in 3.a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Moerland Notaris, Estateplanner en Agrarisch Specialist aansprakelijk is voor fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

d. De in 3.a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Moerland Notaris, Estateplanner en Agrarisch Specialist ten onrechte dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

e. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Moerland Notaris, Estateplanner en Agrarisch Specialist aansprakelijk is.

4. Bij het inschakelen van derden zal Moerland Notaris, Estateplanner en Agrarisch Specialist zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. Moerland Notaris, Estateplanner en Agrarisch Specialist is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

5. Betaling van declaraties dient, tenzij anders vermeld of schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte te zijn gedaan. Moerland Notaris, Estateplanner en Agrarisch Specialist is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van invordering voor rekening van opdrachtgever.

6. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Moerland Notaris, Estateplanner en Agrarisch Specialist zijn betrokken.

7. De algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

8. Op de rechtsverhouding tussen Moerland Notaris, Estateplanner en Agrarisch Specialist en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

contact

Kom in contact met ons

0181 - 41 23 44